Časopis ORBIS SCHOLAE je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Otiskuje původní, dosud nepublikované ani jinému časopisu nebo sborníku nabídnuté příspěvky.

ISSN 2336-3177 (Online)
ISSN 1802-4637 (Print)

Časopis Orbis scholae vznikl k 1. 1. 2007 jako nástupce bulletinu projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“ s registračním číslem LC06046, který byl v letech 2006–2011 financován v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který si kladl za cíl podpořit spolupráci vědeckých pracovišť v České republice, zvýšit jejich konkurenceschopnost v Evropském prostoru a přispět k výchově mladých odborníků. V současné době se na přípravě časopisu podílejí Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Časopis vydává Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 v Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.

Časopis Orbis scholae vychází třikrát ročně, jedno celé číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

V roce 2008 byl časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Od roku 2010 jsou anglická čísla časopisu indexována v mezinárodní databázi Education Research Complete (dostupné skrze EBSCO).

Od roku 2013 je časopis zařazen v databázi CEEOL.

Od roku 2013 je časopis zařazen v databázi SCOPUS.

Od roku 2014 je časopis zařazen v databází ERIH PLUS.

 

Kompletní časopis včetně plných textů příspěvků je k disposici elektronicky v sekci Archiv.