Časopis Orbis scholae je periodikem s náročným nezávislým recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double–blind peer review). Zajišťuje publikování pouze takových studií a výzkumných zpráv, které splňují obsahové a formální požadavky stanovené redakcí časopisu. Recenzenty jsou vybraní odborníci domácí i zahraniční. Každý příspěvek podléhající recenznímu řízení posuzují dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou z pracoviště autora ani v konfliktu zájmů vůči recenzovanému textu. Redakce poskytuje zpětnou vazbu autorům, kteří upravují texty na základě posudků recenzentů. V případě neshodného stanoviska recenzentů vedoucí redaktor osloví třetího recenzenta, nebo redakční rada po projednání vysloví konečný závěr recenzního řízení. Závěr respektuje jednu z následujících variant: a) studie bude publikována bez úprav, b) studie bude publikována po úpravách dle doporučení recenzenta, c) studie nebude v dané podobě publikována; pokud ji autor zásadně přepracuje, bude podrobena novému recenznímu řízení.

Pro přepracované verze textů platí stejná kritéria jako pro první verze (tzn.že musí respektovat stanovený rozsah, dodržení bibliografické a grafické normy apod.).